Regulamin

Opublikowane przez admin w dniu

 1. Regulamin dotyczy osób korzystających z usług Stajni i osób zwiedzających jej obiekty.
 2. Wejście na teren Stajni jest potwierdzeniem bezwzględnej akceptacji wszystkich postanowień niniejszego „Regulaminu” i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Z usług Stajni korzystać mogą osoby, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej. Wniesienie opłaty za korzystanie z usług stajni lub zgoda na jazdy nieodpłatne jest traktowane jako oświadczenie o braku takich przeciwwskazań.
 4. Decyzja o wejściu na teren, przebywaniu w obecności koni lub korzystaniu z jazd jest dobrowolna i podjęta na własne ryzyko ze świadomością, że jazda konna to sport wysokiego ryzyka
 5. W stajni nie wolno krzyczeć, biegać, skakać ani grać w piłkę, gdyż konie to zwierzęta z natury płochliwe. Koń może się wtedy spłoszyć i ponieść jeźdźca lub kopnąć.
 6. W stajni obowiązuje kategoryczny zakaz dokarmiania Możliwość taka jest tylko za zgoda właściciela konia i po ustaleniu czy pokarm mu nie zaszkodzi .  Część koni potrzebuje specjalistycznej diety.
 7. W żadnym wypadku nie należy karmić ani głaskać koni znajdujących się na padoku. Z zazdrości mogą się one pokopać.
 8. Do budynków stajni wchodzić można tylko pod opieką personelu lub po uprzednim upoważnieniu.
 9. Podchodząc do hali zawsze należy uprzedzić jeźdźców będących w środku głośnym„UWAGA”.
 10. Nie podchodzimy do drzwi hali bez  uprzedzenia. Konie które są wewnątrz hali nie widzą, kto jest na zewnątrz, ale doskonale słyszą , a kroki skradających się ludzi budzą w nich niepokój.
 11. Nie wolno podjeżdżać z wózkami z dziećmi blisko pod boksy koni ani bezpośrednio do placu na którym znajdują się konie.
 12. Samochody i rowery trzeba zostawić na parkingu przy bramie stajni. Nie wjeżdżamy nimi bezpośrednio na teren, gdzie mogą przebywać konie.
 13. Nie wchodzimy z psami na teren ośrodka.
 14. Nie wolno wchodzić na teren padoków, gdy konie znajdują się w środku padoku.
 15. Nie należy siadać ani wspinać się na ogrodzenia ujeżdżalni.
 16. Na ujeżdżalni przebywać mogą tylko jeźdźcy i instruktorzy.
 17. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać  polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do usunięcia go z zajęć. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
 18. Spóźnienie jeźdźca na umówioną jazdę nie powoduje wydłużenia czasu lekcji a jeździec zobowiązany jest do zapłaty za całość umówionej lekcji.
 19. To instruktor decyduje o koniu przydzielonym danej osobie, stosownie do jej umiejętności.
 20. Każdy jeździec  musi posiadać  ubezpieczenie NNW .
 21. Każdy jeździec bezwzględnie zobowiązany jest do jazdy w kasku. Zalecana jest również kamizelka ochronna. Jazda bez odzieży ochronnej odbywa się na wyłączne ryzyko jeźdźca, który w razie braku stosownych zabezpieczeń  zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z ewentualnego upadku z konia.
 22. Jazdy należy odwołać z co najmniej dobowym  W przypadku odwołania jazdy tego samego dnia  – klient ponosi pełne koszta wcześniej umówionej lekcji.
 23. Dzieci w stajni powinny znajdować się pod opieką osoby odpowiadającej za poczynania małoletniego. Za szkody materialne wyrządzone przez małoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 24. Za zgodą właściciela stajni dopuszcza się przebywanie na terenie stajni dzieci powyżej 10 lat bez nadzoru pełnoletnich opiekunów za pisemną zgodą rodzica i na jego pełną odpowiedzialność.
 25. ZDJĘCIA I FILMY: Robienie zdjęć wymaga zgody instruktora. Instruktor ma prawo do autoryzacji wszelkich zdjęć stworzonych na terenie, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub opublikowane. Nie wyraża się zgody na nagrywanie materiałów video, chyba, że na prośbę instruktora w celach szkoleniowych. Wówczas nie wolno publikować filmów nagranych w czasie treningów.
 26. Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie pisemnej.
 27. GOŚCIE, DZIECI, PSY: Od osób towarzyszących jeźdźcowi wymaga się zachowania spokoju, ciszy, zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt na teren Stajni, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z instruktorem. Dzieci do lat 8 muszą być pod ciągłą opieką rodziców. Za szkody spowodowane przez nie pilnowane dzieci rodzice przejmują odpowiedzialność finansową, na co zgadzają się w momencie wejścia na teren posesji.
 28. UŻYWKI: Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje całodobowy bezwzględny zakaz palenia papierosów (poza wyznaczonymi miejscami), picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków mających wpływ na odbieranie rzeczywistości. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia jazdy osobie, którą podejrzewa o bycie pod wpływem środków odurzających, z tym, że osoba ta jest zobowiązana do zapłacenia za tę lekcję.
 29. NIEZNAJOMOŚĆ REGULAMINU NIE ZWALNIA Z JEGO PRZESTRZEGANIA. Wyciąg z regulaminu dostępny jest do wiadomości publicznej w stajni na tablicach (przy bramach i placach) lub na naszej stronie internetowej.

OSOBY RAŻĄCO NARUSZAJĄCE NINIEJSZY REGULAMIN MOGĄ  ZOSTAĆ POPROSZONE O OPUSZCZENIE OŚRODKA LUB NIEDOPUSZCZONE DO JAZD.

Dodatkowe informację:

Kategorie: Uncategorized